Privacyverklaring

Privacyverklaring

Acturaad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens
Diakenhuisweg 17
2033 AP HAARLEM
023-5112261
www.acturaad.nl

De functionaris gegevensbescherming is Tatjana Heus van Acturaad; Tatjana is te bereiken op theus@acturaad.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acturaad B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken

Voor en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Overige persoonsgegevens, die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren;
Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via theus@acturaad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Acturaad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
Om diensten bij u af te leveren;
Voor het afhandelen van uw betaling;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief;
Acturaad B.V. verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Acturaad B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acturaad B.V.) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Acturaad B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer, in een vorm die het mogelijk maakt u als betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen, waarvoor zij worden verzameld of worden bewerkt. Als verantwoordelijke stelt Acturaad B.V. zelf vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard moeten blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acturaad B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals verzekeringsmaatschappijen of banken. Ook verstrekken wij gegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien van toepassing, sluiten wij met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Acturaad B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acturaad B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acturaad B.V. Bovendien heeft u het recht van gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen de persoonsgegevens, die wij van u hebben opgeslagen in ons computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens sturen naar theus@acturaad.nl.

Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Acturaad B.V. wil u erop wijzen, dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij beveiligen persoonsgegevens

Acturaad B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zin of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Acturaad
Haarlem, mei 2018

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024