Dienstenwijzer

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Tot 01-01-2007 waren er verschillende wetten, die toezicht hielden op verschillende onderdelen van deze branche. Per genoemde datum zijn deze wetten samengevoegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft). In deze bijlage treft u de informatie aan over onze dienstverlening. Dit is in overeenstemming met de eisen die de Wft aan ons stelt.

Hoewel Acturaad maar soms als intermediair optreedt, heeft ons kantoor haar werkwijze aangepast aan de voorwaarden die de Wft stelt. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan deze voorwaarden.

Wie zijn wij?
Acturaad is een pensioenadviesbureau dat zich vooral richt op:

 • individuele pensioenadvisering voor het hoger management, de DGA en de zelfstandig ondernemer / beroepsbeoefenaar;
 • financiële planning en pensioenplanning in de zakelijke markt;
 • ondersteuning van accountants en belastingadviseurs op gebied van pensioenadvisering;
 • ondersteuning van het intermediair, dat de specialistische kennis kan inhuren;
 • specifiek pensioenadvies voor cliënten van advocaten, vermogensbeheerders en financiële planners.

Wij zijn adviseurs op het gebied van pensioen- en financiële planning. Het is vaak onze taak om samen met de klant een inventarisatie te maken van zijn/haar financiële situatie en de eventuele risico’s waar hij/zij mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij na hoe de diverse risico’s kunnen worden afgedekt. Hierbij geven wij adviezen welke (verzekerings)producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij de wensen en persoonlijke omstandigheden.

Specifiek voor u van toepassing:
Het komt ook regelmatig voor dat de accountant of belastingadviseur een advies geeft en in overleg met Acturaad offertes opvraagt. Dan zijn wij niet volledig op de hoogte van uw persoonlijke situatie, maar voeren wij alleen de opdracht van de accountant/belastingadviseur uit tot het aanbieden van een scherpe en gepaste offerte. In dat geval is er sprake van een execution only situatie. Wij verzorgen alleen offertes en begeleiden de aanvraag naar de verzekeraar. Mocht u vervolgens in de toekomst behoefte hebben aan een verder advies, dan is een persoonlijke kennismaking en een quick scan van uw persoonlijke omstandigheden noodzakelijk. Acturaad bemiddelt regelmatig in verzekeringen. De administratie van de afgesloten verzekeringen wordt ondergebracht bij één van de tussenpersonen waar Acturaad mee samenwerkt.

Indien u gebruik wilt maken van onze andere diensten
Acturaad biedt diensten aan als deskundige op gebied van pensioenplanning en andere financiële voorzieningen. Wij doen aan pensioencommunicatie,het duidelijk in beeld brengen en vertalen van de vaak complexe pensioenmaterie.

Hoewel Acturaad in beginsel geen assurantietussenpersoon is, zijn wij wel in staat als adviseur offertes en vergelijkingen tussen offertes te maken van de meeste verzekeraars, en ook te bemiddelen bij de totstandkoming. Wij leggen de verbanden tussen pensioen, lijfrentepolis en levensverzekering. Maar ook de hypotheek, het huis en andere vermogensbestanddelen worden bij een advies betrokken.

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

 • financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen.
 • levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een (aanvullend) pensioen, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: pensioenverzekering, lijfrenteverzekering, spaarverzekering, risicoverzekering. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen wij voor u mee.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben om bepaalde producten van die instelling in ons advies te betrekken. U kunt rekenen op een onafhankelijk advies.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Met uw toestemming zullen relevante gegevens worden doorgegeven aan de assurantietussenpersoon / verzekeringsmaatschappij waarmee u zaken wenst te doen.

Algemene Voorwaarden
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u nalezen op onze website, of desgewenst bij ons opvragen.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

bezoekadres:
Diakenhuisweg 17
2033 AP Haarlem

postadres:
Postbus 28
2120 AA Bennebroek

website:
www.acturaad.nl

telefoon:
023 – 5 11 22 66

e-mailadres:
info@acturaad.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van 08.30 tot en met 17.00 uur.

Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

Hoe worden wij beloond?
Beloning op basis van declaratie Onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf aan u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Onze tarieven zijn als volgt samengesteld:
Actuariële diensten €170,00 per uur (excl BTW 21%)
Pensioenadvies €170,00 per uur (excl BTW 21%)
Bemiddeling banken/verzekeraars €140,00 per uur (excl BTW 21%)
In het geval van klantenbezoek wordt onze reistijd en reiskosten aanvullend gefactureerd.

Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1064441 B. Ons aansluitnummer bij de AFM is 12020349. Wij zijn afgestudeerd als FFP en MFP. ( Financieel planner, Master financieel planner )

Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

 • actuarieel rekenaar;
 • branche leven;
 • pensioenpraktijk I en II;
 • ffp en mfp;
 • assurantie B;
 • erkend hypotheekadviseur;
 • collectief pensioenadviseur;
 • WFT-pensioenen

De adviseurs Gerard van der Wel en Pieter van Deudekom zijn afgestudeerd Pensioenadviseur. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. De via Acturaad afgesloten polissen blijven ondergebracht bij de assurantietussenpersoon waar deze zijn afgesloten. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven, via het intermediairschap van de tussenpersoon waar deze zijn afgesloten.

Klachten?
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

tel. :(070) 333 89 99
fax :(070) 333 89 00
e-mail: consumenten@kifid.nl
website: www.kifid.nl

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Haarlem, 1 januari 2018