Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. In deze bijlage treft u informatie aan over onze dienstverlening, gebaseerd op de voorschriften van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Hoewel Acturaad maar soms als intermediair optreedt, heeft ons kantoor haar werkwijze aangepast aan de voorwaarden die de Wft stelt. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan deze voorwaarden.

Wie zijn wij?

Acturaad is een handelsnaam van Velthuyse · Mulder Personal Finance B.V. Velthuyse · Mulder Personal Finance B.V. is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 30.16.53.85 en is tevens op grond van de Wet op het Financieel toezicht onder nummer 12007167 geregistreerd als financiële dienstverlener met een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). Acturaad is een pensioenadviesbureau dat zich vooral richt op:

 • individuele pensioenadvisering voor het hoger management, de DGA en de zelfstandig ondernemer / beroepsbeoefenaar;
 • financiële planning en pensioenplanning in de zakelijke markt;
 • ondersteuning van accountants en belastingadviseurs op gebied van pensioenadvisering;
 • ondersteuning van het intermediair, dat de specialistische kennis kan inhuren;
 • specifiek pensioenadvies voor cliënten van advocaten, accountants, belastingadviseurs, vermogensbeheerders en financiële planners.

Wij zijn adviseurs op het gebied van pensioen- en financiële planning. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van uw financiële situatie en de eventuele risico's waar u mee te maken kunt hebben. Vervolgens gaan wij met u na hoe u diverse risico's wilt afdekken. Hierbij geven wij adviezen welke (verzekerings-)producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering kunnen wij u, indien gewenst, ook begeleiden bij contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen /banken/vermogensbeheerders waarbij u uw verzekeringen / lijfrenterekeningen onderbrengt / onder heeft gebracht.

Voor een goede communicatie naar de verzekeraars en andere uitvoerders toe én om een volledig inzicht in het aanbod van verzekerings- / bankproducten te houden, is aansluiting gezocht bij landelijk werkende assurantietussenpersonen. Volledige toegang tot de benodigde software / netwerken is hierdoor gewaarborgd.

Acturaad kan bemiddelen in verzekeringen lijfrenteproducten bij banken en vermogensbeheerders. De administratie van de afgesloten producten wordt gedeeltelijk ondergebracht bij de met ons samenwerkende assurantietussenpersonen. Vanaf 1 januari 2013 krijgt Acturaad geen vergoeding van verzekeraars of samenwerkende intermediairs.

Onze diensten

Acturaad biedt diensten aan als deskundige op gebied van pensioenplanning en andere financiële voorzieningen. Wij doen aan pensioencommunicatie, het duidelijk in beeld brengen en vertalen van de vaak complexe pensioenmaterie.

Ook doet Acturaad veel actuariële werkzaamheden in opdracht van accountants en belastingadviseurs. Voor bepaalde werkzaamheden op dit terrein zijn vaste tarieven afgesproken.

Hoewel Acturaad in beginsel geen assurantietussenpersoon is, zijn wij wel in staat als adviseur offertes
en vergelijkingen tussen offertes te maken van de meeste verzekeraars, banken en
vermogensbeheerders, en ook te bemiddelen bij de totstandkoming. Wij leggen de verbanden tussen het pensioen, de lijfrente en levensverzekering. Maar ook de hypotheek, het huis en andere
vermogensbestanddelen worden bij een advies betrokken.

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

 • financiële planning. Dit houdt in dat wij u inzage geven in uw financiële situatie nu en in de
  toekomst. In de mate waarin u dat wenselijk acht, kunnen wij u vervolgens adviseren over financiële
  producten om uw inkomsten veilig te stellen dan wel te doen toenemen;
 • levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een
  (aanvullend) pensioen, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden
  hiervan zijn: pensioenverzekering, lijfrenteverzekering, overlijdensrisicoverzekering;
 • gouden handdruk;
 • lijfrente-banksparen;
 • individueel en collectief pensioen.

Onderdeel Vermogensbeheerder Velthuyse-Mulder

Voor u is het belangrijk te weten dat wij een onderdeel zijn van de Vermogensbeheerder Velthuyse-
Mulder. Het staat ons in principe vrij om volledig onafhankelijk advies te geven. In het geval sprake is
van een opbouwende beleggingsrekening of uitkerende beleggingslijfrente dan zal meestal een offerte
van Velthuyse-Mulder als maatschappij worden meegenomen.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld. Zodra wij van u opdracht
hebben gekregen (mondeling of schriftelijk) een advies uit te brengen dan wel een financieel product
‘aan te schaffen’ zullen relevante gegevens worden doorgegeven aan de assurantietussenpersoon /
verzekeringsmaatschappij waarmee u zaken wenst te doen.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website www.acturaad.nl. Desgevraagd kunnen wij u deze ook toezenden of mailen.

Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

bezoekadres:
Diakenhuisweg 17
2033 AP Haarlem

postadres:
Postbus 28
2120 AA Bennebroek

website:
www.acturaad.nl

telefoon:
020 – 555 0066

e-mailadres:
info@acturaad.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van 08.30 tot en met 17.00 uur.

Onze relatie met verzekeraars, banken en vermogensbeheerders

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende
verzekeringsmaatschappijen en banken te adviseren. We hebben geen verplichting om lijfrente-zaken
onder te brengen bij Vermogensbeheerder Velthuyse-Mulder. Wel zullen zij in voorkomende gevallen
als aanbieder voorkeurmaatschappij worden meegenomen.

Hoe worden wij beloond?

Onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven. Wij kunnen in overleg met u, voordat wij aan
een opdracht beginnen, een inschatting maken van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de
kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de
aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Wij
vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten. Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren, dat daarmee gemoeid is.

Onze tarieven zijn als volgt:
Actuariële diensten € 185,00 per uur (excl. BTW 21%)
Pensioenadvies € 170,00 per uur (excl. BTW 21%)
Bemiddeling banken/verzekeraars € 150,00 per uur (excl. BTW 21%)
In het geval van klantbezoek wordt onze reistijd en reiskosten aanvullend gefactureerd.

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder nummer: 1064441 B. Ons
aansluitnummer bij de AFM is 14001490. Verder zijn wij gecertificeerd als MFP.

Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten:

 • actuarieel rekenaar;
 • branche leven;
 • pensioenpraktijk I en II;
 • mfp;
 • assurantie B;
 • WFT-pensioenen
 • de verplichte punten voor permanente educatie.

Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Wij zijn in het bezit van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat vragen wij van u ?

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u
hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld
of er belangrijke wijzigingen zijn in uw onderneming of dat in uw persoonlijke situatie zaken zijn
veranderd.

Het is mogelijk dat u bepaalde verzekeringsproducten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen, is het voor ons echter belangrijk een
totaalbeeld te hebben.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. De via Acturaad afgesloten polissen blijven ondergebracht bij de assurantietussenpersoon waar deze zijn afgesloten. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet, dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven, via het intermediairschap van de tussenpersoon waar deze zijn afgesloten.

Klachten?

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige
informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over
te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257,
2509 AG Den Haag, tel. 0900 – 3552248, e-mail: consumenten@kifid.nl, website: www.kifid.nl.

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Acturaad
Haarlem, oktober 2020

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024