Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Acturaad, Partners in Pensioenadvies, uitdrukkelijk afgewezen.

Voornoemd bedrijf, hierna te noemen “Acturaad”, streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat “Acturaad” geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

“Acturaad” biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw “Acturaad-adviseur” dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Hoewel “Acturaad” alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door “Acturaad” worden gewijzigd.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover “Acturaad” geen controle heeft. “Acturaad” draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die internetsites en/of servers.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij “Acturaad” dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van “Acturaad”.

Virussen

“Acturaad” garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024