Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De werkwijze van Acturaad

Omschrijving van de diensten van Acturaad in advisering van haar Opdrachtgever op het gebied van financiële planning en adviseren voor de oudedagvoorziening. Acturaad fungeert daarbij als persoonlijk en extern adviseur en is de begeleidende schakel tussen Opdrachtgever en de andere door Opdrachtgever ingeschakelde adviseurs en instellingen.

Acturaad kan aan haar Opdrachtgevers de volgende diensten leveren:

  • Fungeren als onafhankelijk en deskundig adviseur voor pensioen- en
  • Analyseren van bestaande pensioen-, lijfrente- en kapitaalverzekeringen;
  • Analyseren van offertes van levensverzekeraars;
  • Opstellen van pensioenplanningen;
  • Maken van offertes voor pensioen- en lijfrenteverzekeringen, het onderhandelen •Bemiddelen bij het totstandkomen van verzekeringsovereenkomsten.
  • Introductie bij gespecialiseerde adviseurs;
  • Verzorgen van opleidingen op gebied van toekomstvoorzieningen.

Samenwerking met Acturaad

De toegevoegde waarde van Acturaad komt het best tot zijn recht indien Opdrachtgever Acturaad regelmatig en volledig informeert omtrent zijn wensen en doelstellingen, alsmede over de ontwikkelingen en actualiteiten op het terrein van pensioen- en verzekeringszaken van Opdrachtgever, – voor zover mogelijk en gewenst – eventuele andere belanghebbenden, en tevens aan Acturaad alle relevante documenten ter beschikking stelt.

Onafhankelijk adviseur

Acturaad levert een of meerdere van de hierboven omschreven diensten. Zij is hierbij de begeleidende schakel tussen Opdrachtgever en de andere door Opdrachtgever ingeschakelde adviseurs en instellingen. Acturaad neemt niet de diverse beslissingen op de diverse deelgebieden; dat gebeurt door de Opdrachtgever. Acturaad begeleidt Opdrachtgever op een onafhankelijke en objectieve wijze.

Aard en omvang van de adviesrelatie

Opdrachtgever is niet gehouden tot de afname van een minimum aantal adviesuren bij Acturaad. Opdrachtgever bepaalt derhalve zelf volledig de aard, inhoud, omvang en duur van de relatie met Acturaad. Acturaad en Opdrachtgever komen net zo vaak bijeen als Opdrachtgever dit nodig acht.

Tussentijdse verslaglegging

Acturaad zal van alle contacten van enig belang met andere adviseurs van de Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever zelf niet aanwezig is, aan Opdrachtgever mondeling of desgewenst schriftelijk verslag doen.

Vertegenwoordiging

Acturaad zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, Opdrachtgever niet vertegenwoordigen, geen beslissingen nemen namens de Opdrachtgever, de Opdrachtgever geen partij doen bij rechtshandelingen, noch de schijn wekken namens de Opdrachtgever beslissingen te nemen.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtshandelingen van Acturaad zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden staan hieronder vermeld. Acturaad wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd uitdrukkelijk van de hand.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTURAAD

1 Definities
Opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon, of groep van personen – al dan niet in familieverband -, vennootschap of andere rechtspersoon, bedrijf, onderneming of doelvermogen, iedere instelling, al dan niet gelieerd aan elkaar, of een combinatie van een of meerdere partijen, die Opdracht geven / geeft tot het verlenen van diensten zoals hierboven omschreven in ‘werkwijze van Acturaad’;Acturaad, Acturaad B.V, gevestigd Diakenhuisweg 17 te HaarlemOverige adviseurs: de al dan niet in de uitoefening van een beroep handelende adviseur of instelling op financieel, juridisch, fiscaal, verzekerings-, beleggings- of enig ander gebied, die Opdrachtgever, al dan niet op introductie van Acturaad ten aanzien van diens pensioen- en verzekeringsaangelegenheden in brede zin adviseert, of producten of diensten levert;Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde Opdracht van de Opdrachtgever aan Acturaad om diensten te verlenen als hiervoor omschreven.

2 Algemeen/toepassing
2.1 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Acturaad als leverancier van diensten en zaken optreedt. Afwijkend en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door Acturaad schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

3 Totstandkoming overeenkomst
Indien Opdrachtgever een Opdracht plaatst, komt de overeenkomst pas tot stand, doordat Acturaad deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

4 Vergoeding
4.1 Acturaad zal aan Opdrachtgever voor haar diensten per maand achteraf per gewerkt uur of een deel daarvan een vergoeding, vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-tarief, in rekening brengen, hierna te noemden ‘uurtarief’ tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Gangbare kantoorkosten, zoals bijvoorbeeld voor kopieerwerk e.d. zijn verwerkt in het uurtarief.
4.2 Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever wordt door Acturaad aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast worden reiskosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het aantal gereden kilometers (jaar 2015: € 0,50 per km).
4.3 Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever ’s avonds na 19.00 uur of in het weekeinde plaatsvinden, kan na overleg tussen Acturaad en Opdrachtgever het uurtarief worden verhoogd.
4.4 Opdrachtgever krijgt van alle in rekening gebrachte uren bij ontvangst van de factuur een specificatie.
4.5 Uiterlijk in de maand november van enig kalenderjaar zal Acturaad Opdrachtgever op de hoogte stellen van een eventuele aanpassing van de tarieven per het volgende kalenderjaar.
4.6 Facturen van Overige Adviseurs kunnen niet aan Acturaad in rekening worden gebracht en Acturaad is nimmer gehouden deze al dan niet voor Opdrachtgever te voldoen. Eventuele andere kosten en voorschotten die door Acturaad in het kader van de begeleiding mochten worden voldaan, zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.7 Voor projecten kunnen tussen Opdrachtgever en Acturaad vooraf schriftelijke prijsafspraken worden gemaakt

5 Betaling
5.1 Facturen van Acturaad dienen binnen 21 dagen na de factuurdatum voldaan te worden op een door Acturaad aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting of opschorting.
5.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, ongeacht of Acturaad ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
5.3 In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke rente.
5.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.5 Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

6 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
6.1 Acturaad is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
6.2 Acturaad is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van Overige Adviseurs. Evenmin is Acturaad aansprakelijk voor facturen die Overige Adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien Overige Adviseurs Opdrachtgever zijn gaan adviseren via introductie door Acturaad.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Acturaad volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van Opdrachtgever door Acturaad uit hoofde van deze overeenkomst, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van Acturaad.
6.4 De aansprakelijkheid van Acturaad is beperkt tot een bedrag dat in desbetreffend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Acturaad wordt uitgekeerd.
6.5 Acturaad bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en / of derden kan inroepen, mede ten behoeve van haar directeuren / vennoten, ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zijn.
6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Acturaad ingevolge dwingend recht bepalingen.
6.7 Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en / of derden Acturaad aansprakelijk houdt / houden, verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop Opdrachtgever en / of derden met de schade bekend is / zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had / hadden kunnen zijn.

7 Intellectuele eigendom en know how
7.1 Alle documentatie, folders, offertes, tekeningen, programmatuur etc. die door Acturaad aan Opdrachtgever worden verstrekt, blijven eigendom van Acturaad. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens anders dan binnen het gebruikelijke zakelijke verkeer tussen Opdrachtgever en diens Overige Adviseurs te kopiëren, aan derden te verspreiden of op andere wijze extern openbaar te maken, tenzij Acturaad uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

8 Bescheiden Opdrachtgever
Na het einde van de adviesrelatie en na de voldoening van alle bedragen die Opdrachtgever aan Acturaad verschuldigd is, zal Acturaad na verzoek van Opdrachtgever alle originele bescheiden van Opdrachtgever retourneren aan Opdrachtgever. Acturaad behoudt zich het recht voor om ten behoeve van haar eigen dossier kopieën van de originele documenten achter te houden. Voordat de originele documenten aan Opdrachtgever worden geretourneerd, dient Opdrachtgever een schriftelijke vrijwaring aan Acturaad te doen toekomen.

9 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Acturaad en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Acturaad en Opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van Acturaad, behoudens indien Acturaad als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

10 Geheimhouding
Zolang de adviesrelatie tussen Acturaad en Opdrachtgever duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan om welke reden dan ook, zal Acturaad geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van Opdrachtgever, en waarvan Acturaad weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op Acturaad rustende wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen.

11 Conversie
Indien en zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Haarlem, januari 2015

Pieter van Deudekom
Pvdeudekom@acturaad.nl
020 - 555 0067
06 - 2020 9407
Tatjana Heus
Theus@acturaad.nl
020 - 555 0068
Gerard van der Wel
Gvdwel@acturaad.nl
020 - 555 0069
06 - 2150 3253
Acturaad partners in pensioenadvies © 2024